BLOG #1 – GREENFLEX

Op 12/7/2018 was de kick-off van het GREENFLEX-project. Het vastleggen van uitgangspunten en systeemvereisten in de algemene systeem beschrijving is in een vergevorderd stadium, geschat op 80% gereed. Verder wordt gewerkt aan het uitschrijven van offerteverzoeken voor de volgende onderdelen:

 • brandstofcel;
 • batterijpakket;
 • zonnepanelen;
 • snellaadinstallaties

Op een conceptplattegrond zijn inmiddels de gedetailleerde locaties voor de verschillende componenten in kaart gebracht.

Een aanzienlijk deel van de aandacht is in de afgelopen periode gegaan naar de inrichting van elektra-infrastructuur (zie knelpunten).

Knelpunten
De inrichting van de elektra-infrastructuur brengt de nodige hobbels met zich mee. Het gaat hier gaat om een relatief nieuw concept en dat brengt met zich mee dat er nog niet veel kennis en ervaring beschikbaar is voor het ontwerp van een geïntegreerd systeem. Ook het feit dat parallel met dit project een ander project (waterstoftankinstallatie) wordt gerealiseerd speelt hier in mee, omdat deze installatie ook het nodige elektrische vermogen zal vergen.

In eerste instantie is met hulp van de reguliere installateur van Green Planet aan het elektra-infrastructuur ontwerp gewerkt. Na enige tijd bleek dat als gevolg van de complexiteit en nieuwheid van de beoogde installatie de hulp van een meer ervaren partij gewenst was. Deze is inmiddels gevonden en de verwachting is dat in januari 2019 voortgang geboekt kan worden met dit onderwerp.

BLOG #2 – GREENFLEX

Detail ontwerp snellaadinstallatie vrachtwagens
Oplevering van systeemomschrijving van a) netwerk-onafhankelijk snellaadsysteem en b) omschrijving van HVO blendinginstallatie. De omschrijvingen leggen de vereisten en voorwaarden vast. Op basis van deze omschrijving kunnen offerteverzoeken voor de individuele componenten t.b.v. de systemen uitgeschreven worden als mede offertes voor benodigde infrastructuur en aansturing van de systemen.

Geplande opleverdatum: 01/04/2018  => deze datum staat vast in het systeem

Voortgang en vooruitblik
De feitelijke startdatum van WP1 was 12/7/2018. Na enkele brainstorm-sessies is in augustus begonnen met de beschrijving en het vastleggen van de vereisten van het beoogde laadsysteem. Een eerste conceptversie werd op 29/8/2018 gecirculeerd voor commentaar.  Eind december 2018 wordt nog gewerkt aan het bijwerken en vastleggen van een aantal cruciale uitgangspunten.

Dit document moet in februari 2019 gereed zijn om daarmee de basis te leggen voor het opvragen van offertes van hoofdcomponenten zoals de snellaadpalen, het batterijpakket, etc.

Ten behoeve van voorbereiding van het HVO blendingsysteem is een gedetailleerde plattegrond gemaakt waarin de ondergrondse tanks voor zowel HVO, reguliere diesel als ook de blends weergegeven zijn. Verder is ook het bestek ten behoeve van de blending-pomp in concept geschreven.

BLOG #3 – GREENFLEX

Realisatie tank- en laadinfrastructuur
Snellaadstation en HVO blending installatie zijn nu gereed voor gebruik. Voor het snellaadstation betekent dat dat de verschillende energieleverende en opslagcomponenten op elkaar aangesloten zijn. Ook de dataverzameling en -aansturing van deze componenten zijn in werking gesteld. Voor de HVO blending-installatie betekent het dat HVO en reguliere diesel gemixt kunnen worden en dat te allen tijde kan worden aangetoond wat de HVO/diesel-verhouding is die via de dispenser geleverd wordt.

Geplande opleverdatum: 01/10/2018 => deze datum staat vast in het systeem, in wijzigverzoek hebben we 1/12/19 aangegeven. Dit loop dus niet synchroon.

Geplande opleverdatum: 01/10/2019

Voortgang en vooruitblik
Naar verwachting kan in het tweede kwartaal van 2019 begonnen worden met het aanleggen van de infrastructuur ten behoeve van zowel het snellaadsysteem als ook het HVO blending-systeem. Het snellaadsysteem en het HVO blending-systeem zullen tegelijkertijd worden gerealiseerd met het waterstofvulstation voor auto’s en trucks.

BLOG #4 – GREENFLEX

Testplan voor voertuigexperimenten
Oplevering van gedetailleerd testplan ten behoeve experimenten met laden van elektrische vrachtwagens in de praktijk. Experimenten zijn gericht op het verzamelen van gegevens met het doel om vrachtwagens en laadinfrastructuur door te kunnen ontwikkelen.

Geplande opleverdatum: 30/09/2019

Voortgang en vooruitblik
Met dit het opstellen van het testplan is nog niet begonnen. Planning is dat hiermee begonnen wordt na afronden van het ontwerp van het laad- en tankstation in WP1

Testplan voor transportexperimenten
Oplevering van het testplan voor het verkrijgen van realistisch gegevens om brandstoffen, routes en voertuigen te kunnen vergelijken m.b.t. emissies en kosten. Onderdeel van het opstellen van het plan is het selecteren en verwerven van geschikte voertuigen, routeselectie  en energiedragers.

Geplande opleverdatum: 30/09/2019

Voortgang en vooruitblik
Met dit het opstellen van het testplan is nog niet begonnen. Planning is dat hiermee begonnen wordt na afronden van het ontwerp van het laad- en tankstation in WP1

BLOG #5 – GREENFLEX

Ontwikkeling flexibel duurzaam energiestation voor transport
De oplevering van een testplan en testopstelling ten behoeve van het genereren en analyseren van gegevens om de snellaadsystemen voor elektrische vrachtwagens te voorzien met duurzaam opgewekte energie. Deze energie kan komen uit bronnen van de lokale bebouwde omgeving of in situ opgewekt worden door middel van duurzame bronnen of onderlinge conversie.

De experimenten moeten haalbaarheid van een dergelijk systeem aangeven in combinatie met de benodigde opschaling.

Geplande opleverdatum 30/09/2019

Voortgang en vooruitblik
De kick-off van dit werkpakket vond plaats op 11/09/2018. Onder andere is besloten initieel meer focus te geven op de samensmelting van de energiestromen naar de mobiliteit en de gebouwde omgeving en onderlinge uitwisseling. Ook heeft het WP zich ten doel gesteld om alternatieve verdienmodellen zoals netbalancering te onderzoeken. Een en ander zal teruggekoppeld worden naar WP1 om daar waar mogelijk rekening te houden met het ontwerp van het systeem. 

Rapport voertuigexperimenten
Rapportage van testresultaten over laadgedrag en prestaties in real-world condities van voertuigen bij verschillende voertuig-gewichten en acculadingen.

Geplande opleverdatum: 01/12/2020

Voortgang en vooruitblik
Vooruitblik is dat een begin met analyses gemaakt kan worden als voertuigen en tank- en laadinstallatie en testplan gereed zijn ( 01/12/2019)

Rapport experimenten ontwikkeling duurzaam energiestation
Testresultaten en rapportage over real-world gebruiks-, kosten- en milieu- en/of klimaataspecten van verschillende energiedragers.

Geplande opleverdatum: 01/12/2020 

Voortgang en vooruitblik
Vooruitblik is dat een begin met analyses gemaakt kan worden als voertuigen en tank- en laadinstallatie en testplan gereed zijn ( 01/12/2019)

BLOG #6 – GREENFLEX

Rapport experimentele ontwikkeling duurzaam energiestation
Het rapport omvat data en analyseresultaten met betrekking tot duurzame energievoorziening van laadinfrastructuur als ook technische en economische analyse van lokale stroomopwekking door middel van energieconversie en duurzame bronnen. Verder zal een analyse van eventuele alternatieve verdienmodellen voor een snellaadsysteem met bufferopslag worden geïntegreerd met het eindrapport.

Geplande opleverdatum: 01/12/2020 

Voortgang en vooruitblik
Vooruitblik is dat een begin met analyses gemaakt kan worden als voertuigen en tank- en laadinstallatie en testplan gereed zijn ( 01/12/2019)

Disseminatie gegevens en conclusies diverse experimenten
Het Greenflex-project zal haar ervaringen en conclusies delen met geïnteresseerden door middel van een aantal presentaties en on-site rondleidingen aan geïnteresseerde partijen die met de door Greenflex opgedane kennis opschaling kunnen bewerkstelligen.

Geplande opleverdatum: 31/03/2021

Voortgang en vooruitblik
Als input voor uiteindelijke disseminatie is door WP6 een online projectplatform in een cloud-omgeving opgezet zodat de verschillende WP’s toegang hebben tot elkaars informatie maar ook binnen een WP informatie opgeslagen en uitgewisseld kan worden. Deze informatie is uiteindelijk beschikbaar voor disseminatie en deling.

Eindverslag en einddeclaratie GREENFLEX
Eindverslag en einddeclaratie van het Greenflex project.

Geplande opleverdatum: 31/03/2021

Voortgang en vooruitblik
Aan deze mijlpaal is nog niet begonnen.

BLOG #7 – GREENFLEX

Vertraging door problemen bij vergunningsverlening
Mogelijkerwijs zal zich gedurende het vergunningstraject vertraging voordoen o.a. doordat het hier gaat om een nieuw concept dat niet getoetst kan worden aan soortgelijke projecten. In de voorbereiding van het Greenflex-project heeft Green Planet het bevoegd gezag en de gemeente Hoogeveen in een heel vroeg stadium al meegenomen in het ontwikkelen van de projectplannen en daar waar nodig (zie ook resultaat 2).

Mogelijke externe oplossing
Greenflex is niet op de hoogte van externe oplossingen, men mag aannemen dat door dit en andere soortgelijke projecten de kennis binnen het RDU en gemeenten toeneemt of in elk geval getoetst kan worden op ervaring en andere projecten.

Invloed op marktintroductie en opschaling
Verdere opschaling van elektrische mobiliteit zal tot gevolg hebben dat meer snellaadstations gebruik gaan maken van lokaal opgewekte energie en/of lokale energie opslag wellicht in samenwerking met in nabij zijnde bebouwde omgeving. Dit zal tot gevolg hebben dat het vergunningensysteem deze nieuwe situaties herkent en als zodanig kan beoordelen.

Uitstoot HVO-generator
In het Activiteitenbesluit staan een aantal uitstoot- en emissievereisten die ook op HVO (hydrotreated vergetable oil bio-diesel) gestookte generatoren van toepassing zijn, namelijk het voldoen aan de stage 5 norm. Dit zou leiden tot extra kosten voor een filterinstallatie. In deze fase van engineering is het Greenflex project voornemens om een HVO-generator als back-up te laten vallen en er voor te kiezen om een groter vermogen batterijbuffer in te zetten. Hiertoe heeft Greenflex 14/12/2018 een wijzigingsverzoek ingediend.

Mogelijke externe oplossing
Projectpartner Bredenoord heeft aangegeven dat er wordt gewerkt aan een filterinstallatie voor permanent geïnstalleerde generatoren. Dit filter zal waarborgen dat generatoren voldoen aan de stage 5 norm, maar omdat deze eis alleen geldt voor permanente installatie is er geen hoge prioriteit voor dit project gezien het feit dat verreweg de meeste installaties van tijdelijke aard zijn.

Invloed op marktintroductie en opschaling
Greenflex ziet geen grote invloed op opschaling van netonafhankelijke snellaadinstallaties door emissievereisten, omdat back-up voor tekort aan vermogen voor in het overgrote deel van de situaties opgevangen zal kunnen worden door het gebruiken van een (relatief) beperkte netaansluiting in combinatie met een verzwaarde batterijcapaciteit.

BLOG #8 – GREENFLEX

DC/DC omgeving
Aan een oplossing specifiek voor het Greenflex project wordt nog gewerkt, mogelijk dat een deels DC/AC en deels DC/DC systeem gerealiseerd kan worden. Echter op het moment van rapportage is dat nog niet geheel duidelijk

Mogelijke externe oplossing
Al in het begin van het project is duidelijk geworden dat verdere ontwikkeling van energie-opwekkende en energie-consumerende componenten ten behoeve van een volledig DC-omgeving gewenst is. Terugkoppeling vanuit verschillende leveranciers is dat hier op beperkte schaal aan gewerkt wordt. Opschaling en ontwikkeling zullen hand in hand gaan.

Invloed op marktintroductie en opschaling
Opschaling van elektrische mobiliteit zal de vraag naar vermogen van het net dusdanig kunnen beïnvloeden dat opslag van elektronen nabij laadvoorzieningen een noodzaak zal zijn. Hierdoor zal de vraag naar DC/DC installaties en mini-netwerken ook steeds groter worden om daarmee conversie verliezen te voorkomen. Dit zal de kosten alsook beschikbaarheid van kennis en materieel van dergelijke systemen positief gaan beïnvloeden.

Beschikbaarheid elektrische trucks
Tijdens de project kick-off waren er slechts een handvol elektrische trucks beschikbaar in Nederland; in mei 2018 heeft DAF in samenwerking met VDL de eerste 40-ton trekker-oplegger gepresenteerd. Enkele transportbedrijven zoals DHL zijn begonnen met enkele 12-ton voertuigen voor het bedienen van binnenstedelijke gebieden. Dit zijn echter onvoldoende voertuigen om een volwaardig publiek toegankelijk station commercieel interessant te maken.

Projectpartners binnen WP3 en WP4 hebben budget om met elektrische transportvoertuigen te gaan experimenteren. Binnen WP5 wordt onder andere gekeken naar alternatieve verdienmodellen om in elk geval bij te kunnen dragen aan de onderhouds- en operationele kosten.

Mogelijke externe oplossing
Zowel het aanscherpen van regelgeving voor (diesel) motoren in bewoonde en binnenstedelijke gebieden als lagere aanschafkosten zal het gebruik van elektrisch aangedreven vrachtauto’s vergroten. Greenflex ziet een grote rol voor de overheid om de markt voor elektrisch zwaar transport in beweging te brengen door middel van regelgeving en het aantrekkelijk maken van aanschafkosten. Uiteindelijk kan met voldoende schaalvergroting deze vorm van transport kunnen gaan concurreren met dieselmotoren.

Invloed op marktintroductie en opschaling
Behalve de overheid zal de publieke opinie en daardoor ook de vereisten van verladers zoals supermarkten meer en meer nul-emmisie van hun transporteurs afdwingen.

Ook techniek en beschikbaarheid van geschikte snellaadstations is een vereiste om het gebruik van elektrisch aangedreven transport te stimuleren. Immers een vrachtwagen die stilstaat om elektrisch staat te laden is inefficiënt, daarom zal het verlagen van de benodigde laadduur een rol spelen om op te kunnen schalen.

BLOG #9 – GREENFLEX

Geboekte voortgang Q1 2019
Door alle werkpakketten is voortgang geboekt. Binnen WP1 is hard gewerkt aan het belangrijke vraagstuk betreffende de inrichting van de elektrainfrastructuur voor snellaadinstallatie. Er is een conceptontwerp gemaakt waarvan nu de investerings- en onderhoudskosten van worden geevalueerd. Tevens wordt er gekeken of het vooralsnog effcienter in kosten en techniek is om nu al een stuk opschaling naar toekomstig benodigde infrastructuur voor snelladen en energieopwek aan te leggen.

Door WP3 en WP4 wordt gewerkt aan het opstellen van een testplan voor verschillende brandstoffen en energiedragers. Met name wordt geëvalueerd om hoe variabelen zoals verschillende voertuigen, grote van voertuigen, chauffeurs, etc te beperken zodat de testresultaten zo vergelijkbaar mogelijk zijn.

Door WP5 zijn 7 deelvragen geformuleerd waarvan de eerste 4 deelvragen inmiddels min of meer zijn uitgewerkt.

WP6 waarbinnen het projectmanagement en projectadministratie zich onder bevind loopt voorspoedig. Er is een cloudsysteem opgezet voor het beheren en uitwisselen van informatie en bestanden. Na enige aanloopproblemen loopt werkt dit systeem naar tevredenheid.

Gedurende het eerste kwartaal van 2019 zijn geen aanvullende belemmeringen t.o.z. van het 2018 eindrapport ondervonden.

Externe ontwikkelingen
Project partners verwachten dat enerzijds politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in het eerste kwartaal zullen bijdragen de ontwikkeling en interesse in het GreenFlex project. Anderzijds gaan technologische en marktontwikkelingen juist niet snel genoeg. Als voorbeeld is technologie voor een DC x DC systeem wel beschikbaar echter deze technologie zijn er nog weinig standaard componenten beschikbaar daardoor nog niet gereed om op dit moment al in te zetten voor dit project. Ook de aanschaf van elektrisch aangedreven zware voertuigen ondervind eenzelfde dilemma, voertuigenmodellen worden herontworpen om zowel nieuwe technologische ontwikkelingen alsook regelgeving mee te nemen.

Vooruitblik
Verwachting is dat concept engineering (WP1) het komende kwartaal afgerond kan worden en overgegaan kan worden naar detail-engineering in voorbereiding naar inkoop- en realisatiefase. Realisatiefase WP2 kan volgens de planning in september beginnen. In parallel werken WP3 en WP4 verder aan test-plannen voor voertuig- en transportexperimenten. Binnen WP5 wordt komende kwartalen gewerkt aan het uitwerken en verwerken van uitstaande deelvragen.

BLOG #10 – GREENFLEX

Detailontwerp snellaadinstallatie vrachtwagens

Update eerste kwartaal 2019
Er is voortgang geboekt met betrekking tot ontwerp elektra-infrastructuur, het concept ontwerp gereed met daarbij ook een concept ontwerp voor eventuele opschaling naar grotere batterij capaciteit in de toekomst. Vraag is nu nog even hoe groot de batterij capaciteit binnen GreenFlex wordt. Verder is offerte voor brandstofcel van verschillende aanbieders opgevraagd, zijn potentiele snellaadinstallaties van verschillende aanbieders in kaart gebracht en er is gewerkt aan het bepalen vereisten van batterijopslag, zonnepanelen en HVO blending-installatie.

De plattegrond een aantal malen gewijzigd ten behoeve van positie van batterij opslag in relatie tot risicocontouren van brandstoffen aanwezig op het terrein van Green Planet. Deze plattegrond en hoeveelheid Lithium aanwezig in de batterijopslag zijn aangeleverd aan een onafhankelijke partij om een nieuwe Quantitative Risk Assessment (QRA) uit te voeren. Ook is deze plattegrond deel invoer t.b.v. vergunningsaanvraag.

Testplan voor transportexperimenten

Update eerste kwartaal 2019

 • Uitvoeren van uitgebreider tests;
 • Chauffeur is essentieel, beter is dezelfde chauffeur bij alle tests (Voor het welslagen van een test);
 • Emissietest;
 • Met bv. 3 trucks (voorkeur hetzelfde merk) dezelfde tests uitvoeren, dus 3 x 1 week één truck testen;
 • Testen met H2 en ELK, verbruikte vermogen per afstandseenheid per testtruck;
 • EMOS, Elektrische trekker, leverbaar in 2020. Deze wordt nu opnieuw ontworpen , t.o.v. de eerste uitvoering;
 • EMOS, H2 trekker?
 • EMOS, Bakwagen 6 x 2 vol elektrisch is wel mogelijk.

Ontwikkeling flexibel duurzaam energiestation voor transport

Update eerste kwartaal 2019
Op dit moment zijn de deelvragen 1 t/m 4 min of meer uitgewerkt. De verzamelde data moet nog wel verder verwerkt worden maar in principe ligt er een goede basis om verder te gaan. Deelvraag 5 t/m 7 moeten nog uitgewerkt worden.

Er is afgesproken dat de HAN het initiatief neemt om dit verder uit te werken en contact neemt met de overige partners om informatie op te vragen en om resultaten voor te leggen

BLOG #11 – GREENFLEX

Geboekte voortgang Q2 2019
Binnen WP1 zijn offertes opgevraagd en ontvangen voor belangrijke componenten voor de snellaad-, energieopslag en brandstofcelsystemen.

WP2, Start van realisatie van het GreenFlex project dat gepland staat voor september dit jaar zal vertraging oplopen doordat de vergunningen nog niet door de gemeente afgegeven kunnen worden. Volgens de Raad van State kan het Programma Aanpak Stikstof niet als basis voor toestemming voor activiteiten mag worden gebruikt. De opschorting van toestemmingsverlening op basis van het PAS is 23 mei ingegaan en op dit moment niet duidelijk wanneer de vergunningsprocedure afgehandeld kan worden. Het is inmiddels wel duidelijk dat realisatie niet in september kan aanvangen.Green Planet verwacht in juli een brief van de Hoogeveen te ontvangen hoe met dit probleem omgegaan wordt en op wat voor termijn de vergunning verleent kan worden

Door WP3 en WP4 is voortgang geboekt mbt opstellen van een testplan voor voertuigen en energiedragers. Echter er moeten nog wel een aantal knelpunten worden weggenomen.

Binnen WP6 is een subsidieverantwoordingsteam in het leven geroepen.

Externe ontwikkelingen
Zoals in bovenstaande samenvatting is beschreven doen zich ontwikkelingen op het vergunningsvlak voor die een behoorlijk effect niet op alleen het Greenflex project maar ook vele andere bouwprojecten in Nederland.

Vooruitblik
Gedurende het derde kwartaal kan binnen WP1 over worden gegaan tot aanbesteding en contract ondertekening. Verder kan het besturingssysteem verder ontwikkeld worden. Afhangende van voortgang m.b.t. vergunningsprocedure zal duidelijk worden wanneer de realisatiefase kan aanvangen. Eén en ander zal echter ook afhangen van ontwikkelingen mbt vergunningsprocedure

BLOG #12 – GREENFLEX

Ingediende vergunningsaanvraag

Updates 2de kwartaal 2019
Onderdeel van de vergunningsaanvraag is het opgeven van stikstofuitstoot volgen het Programma Aanpak Stikstof. Volgens de Raad van State kan het Programma Aanpak Stikstof niet als basis voor toestemming voor activiteiten mag worden gebruikt. De opschorting van toestemmingsverlening op basis van het PAS is 23 mei ingegaan en op dit moment niet duidelijk wanneer de vergunningsprocedure afgehandeld kan worden. Green Planet verwacht in juli een opheldering van de gemeente Hoogeveen te ontvangen met betrekking tot het effect van de uitspraak van de Raad van State op de voortgang van de vergunningsaanvraag.

Updates 1e kwartaal 2019
Vanuit het GreenFlex project is alle informatie verstrekt aan de coördinator van het vergunningsproces. Informatie o.a. betreft hoeveelheid Lithium in batterijopslag, HVO, waterstof t.b.v. brandstofcel etc. en plattegrond en maatvoering van diverse componenten binnen het project.

Oplevering van snellaadinstallatie en HVO blendingsysteem

Updates 2de kwartaal 2019
zie ook rubriek 3.2 – update 2de kwartaal –  Ingediende vergunningsaanvraag. Hierdoor zal de oplevering van de snel laadinstallatie ook vertraging oplopen. Nadat een opheldering van de vergunnende gemeente Hoogeveen is ontvangen kan de planning worden aangepast.

Update eerste kwartaal 2019
De planning is om in de eerste week van september te beginnen met realisatie van tank- en snellaadinstallaties.

BLOG #13 – GREENFLEX

Geboekte voortgang Q3 2019
Er is een verschil van inzicht ontstaan tussen Green Planet en Bredenoord, dit verschil van inzicht is besproken tijdens de stuurgroep/management vergadering gehouden op 4-sep-2019 in Apeldoorn.

Bredenoord is onderdeel van het GreenFlex -project om kennis in te brengen en te ontwikkelen in  WP1. Bredenoord is in het Projectplan opgenomen als beoogd leverancier v.w.b.  het  Energy Storage System (ESS) welke ingezet gaat worden t.b.v. de te realiseren snellaadsysteem voor vrachtauto’s in WP2. Bredenoord produceert zelf geen ESS maar brengt deze samen met partners wel op de markt.. Met input van meerdere partijen waaronder Bredenoord is een ‘Basis of Design’ (BoD)ontstaan voor de ESS. Deze BoD is de basis geweest voor een Request for Quotation (RfQ). Deze RfQ moet leiden tot de ‘Best value for Money’, conform het Compliance Handboek van GreenFlex. Meerdere partijen hebben een voorstel ingediend waaronder Bredenoord. De ingediende voorstellen zijn allen door een onafhankelijke deskundige partij beoordeeld. I.v.m. de ondertekende NDA’s kunnen geen namen worden genoemd.

Een andere partij dan Bredenoord heeft een aanbieding gedaan voor een ESS die leidt tot een aanzienlijke lagere kostratio van kW/Euro dan het Bredenoord systeem. Green Planet heeft besloten om de levering van de ESS van deze partij verder te verkennen.

Tijdens de bijeenkomst op 04-09-2019 is door de projectpartners aan Green Planet verzocht of Bredenoord de ESS kan inkopen bij de geselecteerde partij om deze door te leveren.  Green Planet heeft zich hiervoor ingezet. Echter de partij die het meest aantrekkelijke aanbod heeft gedaan inzake de ESS is een concurrent van Bredenoord en voelt er niet veel voor om op dit verzoek in te gaan.

In andere ontwikkelingen is het afgeven voor van de vergunningen vertraagd, zie hiervoor externe ontwikkelingen. De stikstofproblematiek in NL hangt als donkere wolk/deken boven het project. Reeds hierbij willen wij melden dat dit kan leiden tot vertraging in de uitvoering. Hoewel we alles uit de kast halen om vertraging vanwege stikstof te voorkomen, is het meest lastige dat er op dit moment GEEN beleid is, dat het bevoegd gezag erg huiverig is en dat in ruimtelijke plannen gespecialiseerde bedrijven c.q. in stikstof gespecialiseerde bedrijven geen handreikingen hebben om mee te werken.

Binnen WP1 zijn alle voorbereidingen afgerond, behalve de brandstofcel. De uitwerking kan worden overgedragen aan WP2 t.b.v. de realisatie van het snellaadsysteem voor trucks en HVO blending systeem.

Externe ontwikkelingen
Green Planet heeft op 25 juli een brief van de gemeente Hoogeveen ontvangen waarin is uitééngezet dat in afwachting van de ontwikkelingen met betrekking tot het Programma Aanpak Stikstof nog geen vergunning kan worden afgegeven. In de deze brief wordt aangegeven dat in het eerste kwartaal van 2020 de benodigde vergunningen kunnen worden afgegeven

Vooruitblik
Volgens de gemeente Hoogeveen kan in het eerste kwartaal van 2020 de benodigde vergunningen worden afgegeven waarna ook tot de realisatiefase in WP2 kan worden overgegaan.

BLOG #14 – GREENFLEX

Detailontwerp snellaadinstallatie

Updates 3de kwartaal 2019
Ontwerp van snellaadinstallatie en HVO systeem zijn afgerond in het derde kwartaal. In het vierde kwartaal zal de systeemintegratie en besturingstechniek verder uitgewerkt worden.

Ingediende vergunningsaanvraag

Updates 3de kwartaal 2019
De WABO/Omgevingsvergunning is op 30-09-2019 ingediend.  Green Planet heeft een brief van de gemeente Hoogeveen ontvangen waarin is gesteld dat naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 de vergunningen kunnen worden afgegeven.  De stikstofproblematiek in NL hangt als donkere wolk/deken boven het project. Reeds hierbij willen wij melden dat dit kan leiden tot vertraging in de uitvoering. Hoewel we alles uit de kast halen om vertraging vanwege stikstof te voorkomen, is het meest lastige dat er op dit moment GEEN beleid is, dat het bevoegd gezag erg huiverig is en dat in ruimtelijke plannen gespecialiseerde bedrijven c.q. in stikstof gespecialiseerde bedrijven geen handreikingen hebben om mee te werken.

Oplevering van snellaadinstallatie en HVO blendingsysteem

updates 3de kwartaal 2019
Op basis van de brief van de gemeente Hoogeveen kan in het tweede kwartaal van 2020 met realisatie begonnen worden. Oplevering zal dan in het derde kwartaal van 2020 kunnen plaatsvinden.

Disseminatie gegevens en conclusies diverse experimenten

updates 3de kwartaal 2019
Binnen WP6 is een high level disseminatie strategie ontwikkeld, deze voorziet in een demo-dag, uittesten snellaad-omgeving met elektrische trucks, Uitlaat-emissies in real gebaseerd op alle energiedragers en publicatie ontwikkeling flexibel duurzaam energiestation voor transport.

BLOG #15 – GREENFLEX

Geboekte voortgang Q3 2019
Vanwege het uittreden van Bredenoord is er gezocht naar een vervangende partij die de rol van Bredenoord kan overnemen. De signalen hiervoor zijn positief en in KW1/2020 zal er naar verwachting een nieuw partij zijn vastgelegd. In de tussentijd is er gewerkt aan het formaliseren van het uittreden van Bredenoord.

De firma De Rooy heeft, om bedrijfseconomische redenen v.w.b. max. inzetbaarheid, besloten om van i.p.v. één E-CNG truck overstappen naar 2 volledig elektrische trucks.

Zodra bovenstaande wijzigingen goed in beeld zijn en intern zijn afgestemd, zal er via de Pernosco portal een officieel wijzigingsverzoek naar RVO gestuurd worden.

Externe ontwikkelingen
Voor wat betreft het stikstof dossier is het uitvoeringsplan dusdanig aangepast dat er geen belemmeringen meer zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Vooruitblik

 • Aanbesteden werkzaamheden
 • Verkrijgen vergunning
 • Aanschaf: Powerbank / laadpalen / fuel cell
 • Start bouw KW2 – 2020

BLOG #16 – GREENFLEX

Ingediende vergunningsaanvraag

Update 4de kwartaal 2019
Green Planet heeft het uitvoeringsplan voor de realisatie van het project dusdanig aangepast dat er geen belemmering meer is vanuit de stikstofproblematiek. De gemeente Hoogeveen heeft de WABO/Omgevingsvergunning eind 2019 in behandeling genomen. Er zijn in KW4/2019 gesprekken geweest met de VR, RUD en gemeente Hoogeveen om de juiste informatie te verstrekken m.b.t. het project om zodoende een juiste afstemming te krijgen. De verwachting is dat de vergunning eind Q1/begin Q2 afgegeven kan worden.

Ontwikkeling flexibel duurzaam energiestation voor transport

Update 4de kwartaal 2019
Het elektriciteitsnetwerk rond Green Planet is in kaart gebracht en er is een belastingsprofiel van het tank/energiestation opgesteld. In 2020 wordt het mogelijke verdienmodel uitgewerkt en het eindrapport gemaakt.

Disseminatie gegevens en conclusies diverse experimenten

Update 4e kwartaal 2019
De focus in kwartaal 4/2019 heeft op het managen van de wijzigingen gelegen. Er is nog geen uitvoering gegeven aan de ontwikkelde disseminatie strategie. Dit zal in 2020 opgepakt worden.

Detailontwerp snellaadinstallatie

Updates 4de kwartaal 2019
Het programma van eisen mbt het integrale besturingssysteem is afgerond. De vertaling daarvan naar de laadinfrastructuur voor vrachtwagens zal in KW1 2020 samen met externe experts en de leverancier van de laadpalen uitgewerkt worden.

BLOG #17 – GREENFLEX

Voorbereiding tank- en laadinfrastructuur
Binnen WP1 zijn er vele ontwikkelingen geweest. Daarom schetsen wij nu de huidige situatie. Green Planet heeft een heel aantal investeringen (HVO-blending, powerbanks, snelladers en een brandstofcel) verder uitgezocht en geëngineerd. De inhoud van de omgevingsvergunning is afgestemd met VR, RUD en gemeente. Er zijn vooral veel leveranciers geselecteerd en gecontracteerd. Zie onderstaande:

 • Contractbesprekingen met de batterij leverancier hebben langer geduurd vanwege de economische impact van het Corona virus op grondstofprijzen voor de batterij. Uiteindelijk is de leverancier wel gecontracteerd.
 • Er is een extra partij voor het aanbieden van een fuel cell gevonden en er is een offerte ontvangen. Hierna is een selectie geweest en is de juiste partij gecontracteerd.
 • Er heeft een nieuwe marktconsultatie plaatsgevonden voor de laadpalen. Hierna zijn de onderhandelingen met de beoogde leverancier succesvol afgerond en is deze partij gecontracteerd.
 • De selectie van een partij voor het besturingssysteem is succesvol afgerond. Er is een keuze gemaakt m.b.t. de opzet van het besturingssysteem en de detailengineering hiervoor is gestart. Er zijn nog wel verdere besprekingen met de betreffende partij t.b.v. afstemming uitvoering besturingssysteem (EMS) en de detail-engineering.
 • Tankinstallatie en dispenser leverancier is gecontracteerd.
 • Specialist in de armen genomen die ons en Ten Kate bij moet staan met het ontwerpen van E-netwerk op het terrein van GP.
 • Er is een kick off meeting geweest met de brandstofcel-leverancier. Hierna is er begonnen aan de engineering.
 • Onderzoek en start aanpassing power distributie ontwerp vanwege bereiken van grenzen van distributie op laagspanning. En start van de detail-engineering integratie laadpalen in powerdistributie

Knelpunt(en)
Het verkrijgen van de omgevingsvergunning. Het knelpunt zat met name in de veiligheid omtrent de toepassing van powerbanks. Van dit proces heeft Green Planet als ook de gemeente en de regionale uitvoeringsdienst (RUD) veel geleerd.

BLOG #18 – GREENFLEX

Realisatie tank- en laadinfrastructuur
Omdat de omgevingsvergunning nog niet was afgegeven is er lang geen vooruitgang geweest betreffende de feitelijke realisatie van de tank- en laadinfrastructuur. Wel is er nader aandacht besteed aan hoe voertuigdata uit te gaan lezen. Afstemming met truckleveranciers heeft plaatsgevonden. Ook is de nieuwe transformator geplaatst, aangesloten en in bedrijf genomen. En hebben er voorbereidingen plaatsgevonden voor de civiele werkzaamheden omtrent de brandstofcel.

In het vierde kwartaal is de omgevingsvergunning definitief binnengekomen. Dit heeft geresulteerd in de afstemming van een definitieve planning i.s.m. alle uitvoerende partijen. In overleg met de gemeente Hoogeveen is besloten, in het kader van gedane toezeggingen aan het actiecomité, om niet eerder met het rooien van opgeschoten hout te beginnen vanaf het nieuwe jaar. Per ultimo 31-12 staat dit gepland als eerste stap op zaterdag 10-01-2021. Daarna zal de uitvoering gestaag doorgaan. Wat kan leiden tot vertraging in de fysieke realisatie is een periode van strenge vorst. Halverwege 2021 moet de realisatie van de tank- en laadinfrastructuur gereed zijn. Daarna start het testen van de elektrische trucks.

Knelpunt(en)
Het knelpunt uit WP1, het langdurige traject om de omgevingsvergunning te verkrijgen, werkt door in WP2. De realisatie van de tank- en laadinfrastructuur staat niet ter discussie.

BLOG #19 – GREENFLEX

Experimenten t.b.v. voertuigenontwikkeling
Het wijzigingsverzoek zoals beschreven in Rubriek 1 is in het eerste kwartaal verder uitgewerkt en voorzien van de nodige onderliggende documenten. De wijzigingen goed onderbouwen heeft meer tijd gekost dan verwacht, ondanks de pragmatische medewerking van RVO. De technische gegevens zijn nu definitief bekend. De elektrische trucks zijn inmiddels geleverd.

Eric Beers heeft in samenwerking met de H.A.N. een testprotocol en testschema/programma opgesteld. Deze is voorgelegd aan Volvo en Emoss. Finale afstemming hierover moet nog plaatsvinden.

De ontwikkelingen betreffende de realisatie van de tank- en laadvoorzieningen liggen in de lijn der verwachting bij Green Planet.

Er is nader aandacht besteed aan hoe voertuigdata uit te gaan lezen. Afstemming met truckleveranciers vindt plaats. Start uitvoering was afhankelijk van afgifte omgevingsvergunning en realisatie van de tank- en laadinfrastructuur. Dit laatste zal beginnen in januari en halverwege 2021 moet de realisatie van de tank- en laadinfrastructuur gereed zijn.

Knelpunten
Het toepassen van de juiste apparatuur op een Volvo truck of een Emoss truck om te komen tot een gelijke wijze van uitlezing van de data.

BLOG #20 – GREENFLEX

Duurzame transportexperimenten
De HAN heeft haar werkzaamheden omtrent de deskresearch verder voortgezet en zit op schema om dit tijdig af te ronden. Vanwege het jaar verlenging is er voldoende tijd om tot kwalitatief zo hoog mogelijk resultaat te komen. Besloten is om in het eerste kwartaal van 2021 inhoudelijk tot afronding te komen en op te leveren. Daarna volgt de vormgeving t.b.v. verslaglegging.

Knelpunten
Het uitvoeren van testen in de praktijk met de verschillende energiedragers bleek onmogelijk. Daarom is er verzocht om dit middels deskresearch te doen. Deze inhoudelijke wijziging is goedgekeurd door RVO op 18-06-2020.

Onderzoek van tankstation naar energie-hub
In 2020 is er een tussen rapport opgeleverd waarin de eerste 5 deelvragen van WP5 uitgewerkt zijn. Feedback hierop door de stakeholders is besproken en voor het grootste deel verwerkt. De eisen aan de inzetbaarheid van de energieopslag ten behoeve van balanshandhaving (FCR) zijn nu bekend en in het tussenrapport aangegeven.

Daarnaast is er een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de inzet van batterij-opslag t.b.v. balanceringsdiensten. Er is contact geweest met TenneT hierover. Daaruit is naar voren gekomen dat FCR (Frequency Containment Reserve) de meest geschikte dienst is waar een batterij-pakket op ingezet kan worden.

In 2021 wordt dit verder uitgewerkt ook in combinatie met deelvragen 6 en 7 (verdienmodellen en  algemene richtlijnen/adviezen). Er is een begin gemaakt met de uitwerking van deelvraag 6 (business case / verdienmodel). De periodieke aansluit- en transporttarieven elektriciteit en de verdiensten die via balanshandhaving te halen zijn, zijn in kaart gebracht.

Het is niet mogelijk gebleken om studenten te betrekken bij de beantwoording van deelvraag 6 (business case / verdienmodel). De begeleidend/uitvoeren docent gaat er zelf mee aan de slag zo is besproken.

Inhoudelijke oplevering wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2021, daarna volgt de vormgeving t.b.v. verslaglegging.

Knelpunten
Corona vormt een risico bij de uitvoering. Het is lastiger om tijd vrij te maken en de communicatie en het contact leggen met studenten gaat moeizamer, omdat de HAN het beleid heeft om fysiek contact zoveel mogelijk te vermijden.

BLOG #21 – GREENFLEX

Project Management
In het eerste kwartaal is het wijzigingsverzoek verder uitgewerkt inclusief de onderliggende documenten. Het verzamelen van alle bewijsstukken, het verwerken in de diverse rekenmodellen en het verwoorden van dit alles heeft meer tijd gekost dan verwacht. Het is echter wel met de groot mogelijke zorg uitgevoerd om nawerk, claims of in het ergste geval afwijzing door RVO te voorkomen. Het uitgewerkte wijzigingsverzoek is voorgelegd aan een gezamenlijke management en stuurteammeeting. Beide teams hebben unaniem ingestemd met de uitgewerkte documenten. Tijdens de uitwerking heeft er ook steeds afstemming met RVO plaatsgevonden. Uiteindelijk is het wijzigingsverzoek officieel ingediend op 18 april 2020. Dit wijzigingsverzoek is door RVO goedgekeurd, hetgeen we RVO zeer erkentelijk voor zijn, omdat dit ons de mogelijkheid geeft om het GREENFLEX daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen.

De stuurgroep is tevreden over het functioneren van het Managementteam. Het Managementteam ziet voldoende voortgang in alle Werkpakketten en is tevreden over de inzet van alle betrokken partijen.

Middels het subsidieverantwoordingsteam is verantwoording op diverse niveaus (voortgang, realisatie, communicatie, kennisdisseminatie, verzameling bewijsmateriaal en financiën) op een hoog niveau. Dit is voor alle partners en stakeholders zeer plezierig.

Knelpunten
Wijzigingen in einddatum, inhoud, deelneming en begroting: Green Planet heeft verzocht om verlenging van de duur van het project in verband met onvoorziene omstandigheden door het coronavirus. Daarnaast is er verzocht om Oegema te laten toetreden tot het project en Bredenoord te laten uittreden. De projectbegroting en het liquiditeitsoverzicht zijn hierop aangepast. Tevens is gevraagd om goedkeuring van 2 inhoudelijke wijzigingen, welke reeds zijn beschreven. Dit wijzigingsverzoek is goedgekeurd door RVO op 18-06-2020.

BLOG #22 – GREENFLEX

Vertraging door problemen bij vergunningsverlening
Door COVID-19, de ingediende zienswijzen op de vergunning, en een college van B&W welke is gevallen, is er extra vertraging opgelopen in het verstrekken van de vergunning. Het goede nieuws is dat de omgevingsvergunning op 10 november 2020 is verleend. Inmiddels zijn de vergunning plichtige werkzaamheden gestart.

Mogelijke externe oplossing
In de voorbereiding van het GreenFlex project heeft Green Planet het bevoegd gezag en de gemeente Hoogeveen in een heel vroeg stadium al meegenomen in het ontwikkelen van de projectplannen en daar waar nodig (zie ook resultaat 2).

Uitstoot HVO-generator
In plaats van gebruik te maken van een HVO generator, is er besloten om gebruik te maken van een robuustere powerbank met meer elektriciteitsopslag. Op 15 maart 2019 is deze inhoudelijke wijziging goedgekeurd door RVO.

Gekozen interne oplossing
In het GREENFLEX-projectplan wordt uitgegaan van een HVO-generator die gebruikt wordt voor het aanvullen van de batterijlading en het leveren van laadstroom bij grote vraag. Door wijzigingen in de regelgeving (Activiteiten-besluit) per 1 januari 2019 zou deze generator moeten voldoen aan Stage 5-normen op het gebied van emissies, hetgeen zou leiden tot extra kosten voor filterinstallaties en dergelijke. Momenteel is er bovendien nog geen HVO-aggregaat beschikbaar dat voldoet aan deze regulering, waardoor vertraging zou optreden door de benodigde ontwikkeltijd.

In deze fase van engineering heeft het GreenFlex project besloten om de HVO-generator als back-up te laten vallen en is ervoor gekozen om een groter vermogen batterijbuffer in te zetten.

Invloed op marktintroductie en opschaling
GreenFlex ziet geen grote invloed op opschaling van netonafhankelijke snellaadinstallaties door emissievereisten, omdat back-up voor tekort aan vermogen voor in het overgrote deel van de situaties opgevangen zal kunnen worden door het gebruiken van een (relatief) beperkte netaansluiting in combinatie met een verzwaarde batterijcapaciteit. Ook kan worden opgemerkt dat conversie van energie opgeslagen in HVO naar elektriciteit relatief kostbaar is in vergelijk met elektriciteit dat direct van het netwerk wordt afgenomen.

BLOG #23 – GREENFLEX

DC/DC omgeving
De DC/DC omgeving bleek technisch niet uitvoerbaar, daarom is besloten om over te stappen naar een DC/AC omgeving. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het wijzigingsverzoek. Op 15 maart 2019 is deze inhoudelijke wijziging goedgekeurd door RVO.

Gekozen interne oplossing
De oplossing is dat er is besloten over te stappen naar een DC/AC omgeving. Voor een optimale efficiency van de GREENFLEX infrastructuur was een DC-stroomnetwerk voorzien tussen de stroomproducerende componenten (PV-panelen, windmolen, brandstofcel en generator), de elektriciteitsbuffer en de laadinstallatie. Tijdens de engineering is echter gebleken dat voor diverse essentiële componenten (waaronder de 350 kW snelladers) geldt dat deze enkel beschikbaar zijn in AC-versies met geïntegreerde omvormers. Vasthouden aan een DC-infrastructuur zou betekenen dat diverse componenten speciaal voor het project ontwikkeld moeten worden. Dit zou leiden tot duidelijk verhoogde kosten, hogere technische risico’s en een verdere verlenging van de doorlooptijd van het project. Daarom is gekozen voor een DC/AC omgeving.

Beschikbaarheid elektrische trucks
Projectpartner Bredenoord is uitgetreden uit het consortium. M.b.t. het aanschaffen van een elektrische truck om binnen de context van het project praktijkexperimenten te gaan uitvoeren, is de rol van Bredenoord overgenomen door Oegema Transport. Voor een verdere toelichting verwijzen we u naar het wijzigingsverzoek van april 2020.

Inmiddels is Oegema overgegaan tot de bestelling van een Volvo elektrische truck, af fabriek. Daarnaast is de Rooy overgegaan tot de bestelling van twee Emoss trucks gebaseerd op DAF chassis en cabine. Deze voertuigen zijn inmiddels ook uitgeleverd.

Gekozen interne oplossing
Oegema Transport is, als vervangende partij van Bredenoord, toegetreden tot het consortium.

Hoe is Midden Spanningsnet in Pesse opgedeeld (WP-5 / deelvraag 5)
Bij de beantwoording van deelvraag 5 is het noodzakelijk dat we weten hoe het MS-net in Pesse is opgebouwd en hoe dit belast wordt. Dit is geen belemmering gebleken. Als je met veel hoogvermogen wilt snelladen, dan is dit wel een belemmering. Echter is deze belemmering door de toepassing van powerbanks opgelost.

COVID-19
De corona-crisis zorgt ervoor dat de beschikbare tijd minder is en het is lastiger om contact te leggen. Hierdoor kon de oorspronkelijke einddatum (1-7-2020) niet worden gehaald. Door honorering van het ingediende wijzigingsverzoek bij RVO is er een jaar verlenging verstrekt. Inclusief het half jaar wachttijd aan de voorzijde (termijn tussen indiening en toekenning beschikking), is de verwachting dat het project ruimschoots binnen de nieuwe termijn is afgerond.

Gekozen interne oplossing
Hier is tijdig op ingespeeld en verlenging voor aangevraagd, zodat het consortium het project volledig kan uitvoeren.

BLOG #24 – GREENFLEX

Verduidelijking van het project
Het project GREENFLEX is gericht op de realisatie van een unieke proeftuin voor duurzaam transport waar alle relevante transportbrandstoffen c.q. -energiedragers beschikbaar worden gemaakt voor experimenten ten behoeve van zowel de ontwikkeling van duurzame vrachtwagens als het verzamelen van kennis over de gebruiks-, milieu- en kostenaspecten van de praktijktoepassing van duurzame vrachtwagens c.q. energiedragers voor transport. Daarnaast wordt de proeftuin gebruikt voor het demonsteren en ontwikkelen van nieuwe kennis en technologie op het gebied van innovatieve tank- en laadinstallaties en innovatieve concepten voor de inrichting en integratie van tank- c.q. energiestations.

Het doel van het project is om door middel van deze samenhangende experimenten en demonstraties op het gebied van duurzaam transport een significante bijdrage te leveren aan de vergroening van het wegtransport op korte en (middel)lange termijn.

Gerealiseerde resultaten
Het belangrijkste gerealiseerde resultaat van dit jaar is dat de omgevingsvergunning is verstrekt. Daarnaast zijn de HVO blendinginstallatie en de snellaadinstallatie definitief besteld en is er gestart met de opzet van een EMS t.b.v. de aansturing van de Powerbank en de snelladers. Ook zijn de trucks inmiddels uitgeleverd.

Externe ontwikkelingen
Vanwege de COVID-19 situatie is er geen fysiek overleg mogelijk. Levertijden van equipment zijn onzeker. In wintertijd starten brengt voor de fysieke realisatie risico van de vorstperiode met zich mee.

Vooruitblik voor 2021:

 • Fysieke realisatie gereed midden 2021.
 • EMS systeem ontwikkelen en integreren.
 • Elektrische vrachtwagens gereed maken om testen te gaan doen.
 • Inhoudelijke afronding WP4, daarna vormgeving t.b.v. verslaglegging.
 • Inhoudelijke afronding WP5, daarna vormgeving t.b.v. verslaglegging.

BLOG #25 – GREENFLEX

Detail ontwerp snellaadinstallatie vrachtwagens
De selectie van de leveranciers heeft langer geduurd dan verwacht. De configuratie is lang niet naar wens geweest. Uiteindelijk heeft er een keuze van leverancier voor de batterij plaatsgevonden inclusief het contracteren. Het probleempunt omtrent de snelladers zat in de galvanische afscherming, zodat geen gelijkstroom in het wisselstroomnet kan komen. Dit is voorgelegd aan DNV-GL. Met de beoogde leverancier velerlei details nader besproken om te komen tot een perfecte afstemming. Als gevolg hiervan zijn ook de snelladers gecontracteerd en is er een leverancier voor het Energy Management System geselecteerd. De snelladers moeten worden opgenomen in het besturingssysteem (EMS) en in een betaalsysteem.

Geleerde les(sen)

 • Powerbanks zijn een noodzakelijk en onmisbaar instrument is om te komen tot hoge(re) snellaadvermogens zonder het elektriciteitsnetwerk onevenredig zwaar te belasten, voor zover het netwerk al in staat is om zulke grote vermogens te leveren.
 • Powerbanks worden nog maar beperkt aangeboden. Huidige aanbieders verdienen enorme onredelijke en onacceptabele bedragen hierdoor. Nieuwkomers op deze markt zijn gewenst. Emmett Green is een nieuwkomer en heeft de markt kunnen betreden door deze Proeftuin. Hierdoor zal er meer concurrentie gaan ontstaan ten voordele van andere projecten waar Powerbanks gewenst zijn.
 • Snelladers laten zich niet eenvoudig ‘smart’ aansturen v.w.b. het beschikbare vermogen binnen de configuratie van een multifuel tankstation waarbij alle financiële stromen ook nog via kassasysteem moeten. Maar het is mogelijk gebleken i.s.m. de uitvoering van de DKTI-proeftuin Fieldlab for CSGC. En in nauwe samenwerking tussen EcoCare, Efacec, TSG en Green Planet.
 • Er is een Energy Management Systeem benodigd om de Powerbank, Brandstofcel, Snelladers slim aan te sturen. Het is gebleken dar er nog nauwelijks aanbod is gericht op multifuel tankstations. De oplossingen voor de gebouwde omgeving zijn veel te duur. Emmett Green heeft in samenwerking met SolidByte dit probleem onderkent. Na uitwerking van een PvE is er een BoD ontstaan, hetgeen geleidt heeft tot een overeenkomst. Ook hier is er sprake van synergievoordelen tussen deze DKTI-proeftuin en Fieldlab for CSFC.
 • 10 kV stroomnet is uiteindelijk voor gekozen op het terrein van Green Planet. Om verliezen in stroomkabels te beperken en tevens enorm veel en dikke koperen kabels te beperken, is gekozen voor een 10 kV stroomnet op het terrein van Green Planet. Een enorme uitdaging, was niet voorzien, maar alles wikkende en wegende een juiste keuze, die perfect past bij een proeftuin omgeving.

BLOG #26 – GREENFLEX

Ingediende vergunningsaanvraag
In Q1 is gebleken dat t.b.v. de omgevingsvergunning, de gemeenteraad een zogenaamde ‘Verklaring van geen Bezwaar’ moet afgeven, omdat de omgevingsvergunning voor een klein deel buiten de bestemming bedrijventerrein valt. Hier was nooit over gesproken door de gemeente Hoogeveen en deze wetenschap overviel eigenlijk iedereen. De VVGB is zorgvuldig opgesteld en op 07-05-2020 voorgelegd aan de gemeenteraad (die hiermee heeft ingestemd). Waarna het half mei ter openbare inzage werd gelegd voor een periode van zes weken. Dit heeft geleidt tot 17 ingediende zienswijzen. Deze zijn behandeld in het derde kwartaal.

De Gemeenteraad is hierna op bezoek geweest bij Green Planet en volledig geïnformeerd over alle projecten. De Gemeenteraad moet een VVGB afgeven ten behoeve van de omgevingsvergunning. Uiteindelijk is de vergunning op 10 november 2020 verleend.

Geleerde les(sen)

 • De wereld van vergunningen kent ontelbaar veel hindernissen.
 • Het bevoegd gezag ondersteund door uitvoeringsdiensten zijn zoekende om dit soort nieuwe technieken, met name de powerbanks te vergunnen. Het is nieuw en daarmee een zoektocht om tot weloverwogen pragmatische invulling te komen, waarbij de veiligheid goed is gewaarborgd.
 • Dat het bevoegd gezag en de uitvoeringsdiensten zelf zeer welwillend zijn.
 • Dat de BRZO wetgeving een sta in de weg (beperkende factor) kan zijn bij een multifueltankstation. We pleiten ervoor om gedurende de transitieperiode dus van oud naar nieuw, om deze op te rekken.
 • Het bevoegd gezag vraagt zeer veel risico mitigerende veiligheidsmaatregelen inzake Powerbanks. Hoewel er overeenstemming is bereikt, werkt dit belemmerend en beperkend. We zijn ervan overtuigd dat door ervaring op te doen middels DKTI-proeftuinen, dat de opgedane ervaring helpt om veiligheidsmaatregelen terug te brengen, omdat bepaalde geschetste onveiligheden zich niet voordoen.

BLOG #27 – GREENFLEX

Oplevering van snellaadinstallatie en HVO blendingsysteem
Er is een contract aangegaan voor het HVO-blendingsysteem, de batterij t.b.v. energieopslag en de gehele tankinstallatie bij MokoBouw. Verwachte oplevering is de eerste helft van 2021. Hetzelfde geldt voor snelladers die zijn gecontracteerd bij EcoCare.

Het HVO-blendingsysteem is inmiddels geplaatst en geïnstalleerd. Vrachtwagens kunnen nu HVO tanken bij Green Planet in Pesse. De toevoeging van deze fossielvrije en hernieuwbare diesel is een mooie mijlpaal in de transitie naar een duurzaam tankstation.

Eric Beers en de HAN hebben een opzet gemaakt v.w.b. een testprotocol. Deze is voorgelegd aan Volvo en Emoss. Finale afstemming moet hierover nog plaatsvinden. De ontwikkelingen hier liggen in lijn van realisatie van de tank- en laadvoorzieningen bij Green Planet.

Testplan voor voertuigexperimenten
Er is nader aandacht besteed aan hoe voertuigdata uit te gaan lezen. Start uitvoering was afhankelijk van afgifte omgevingsvergunning en realisatie van de tank- en laadinfrastructuur. Halverwege 2021 moet de realisatie van de tank- en laadinfrastructuur gereed zijn. Daarna start het testen van de elektrische trucks.

Geleerde les(sen)

 • Het opstellen van een testplan is zeer nauw verweven met de in te zetten elektrische trucks.
 • Het vergt veel afstemming met de bouwers van elektrische trucks om tot overeenstemming te komen welke data uitgelezen kan worden.
 • Er is uiteindelijk gekozen voor de toepassing van een vrij universeel toepasbaar en betaalbaar systeem (Martine aub bij Eric Beers opvragen). Wanneer dit systeem en de opgeleverde data hier slaagt, dan zou deze ook goed inzetbaar zijn bij de DKTI-LbU route.

BLOG #28 – GREENFLEX

Rapport voertuigexperimenten
Eric Beers en de HAN hebben een opzet gemaakt v.w.b. een testprotocol. Deze is voorgelegd aan Volvo en Emoss. Finale afstemming moet hierover nog plaatsvinden. De ontwikkelingen hier liggen in lijn van realisatie van de tank en laadvoorzieningen bij Green Planet. Nog geen rapport, dit wordt naar verwachting de tweede helft van 2021 opgeleverd.

Testplan voor transportexperimenten
De HAN heeft haar werkzaamheden omtrent de deskresearch uitgevoerd zoals gepland en zit op schema om dit tijdig af te ronden. Vanwege de jaar verlenging is er voldoende tijd om te komen tot een kwalitatief zo hoog mogelijk resultaat. Besloten is om in het eerste kwartaal van 2021 inhoudelijk tot afronding te komen en op te leveren. Daarna volgt de vormgeving t.b.v. verslaglegging.

Rapport transportexperimenten
De HAN heeft haar werkzaamheden omtrent de deskresearch uitgevoerd zoals gepland en zit op schema om dit tijdig af te ronden. Vanwege de jaar verlenging is er voldoende tijd om te komen tot een kwalitatief zo hoog mogelijk resultaat. Besloten is om in het eerste kwartaal van 2021 inhoudelijk tot afronding te komen en op te leveren. Daarna volgt de vormgeving t.b.v. verslaglegging.

BLOG #29 – GREENFLEX

Rapport experimentele ontwikkeling duurzaam energiestation
De HAN heeft haar werkzaamheden omtrent de deskresearch uitgevoerd zoals gepland en zit op schema om dit tijdig af te ronden. Vanwege het jaar verlenging is er voldoende tijd om te komen tot een kwalitatief zo hoog mogelijk resultaat. Besloten is om in het eerste kwartaal van 2021 inhoudelijk tot afronding te komen en op te leveren. Daarna volgt de vormgeving.

Disseminatie gegevens en conclusies
Het communicatieteam zal communiceren over de projecten welke zeer binnenkort in uitvoering gaan komen. Dit is het eerste deel van kennisdisseminatie. Oorspronkelijk zou de uitgebreide kennisdisseminatie plaatsvinden middels allerlei workshops. Vanwege COVID-19 is dit opgeschoven. Er is een duidelijke content-matrix. De communicatiekanalen zijn juist ingesteld. De pers is goed aangehaakt. Nieuwe content is reeds de wereld ingegaan en de komende periode zal dit blijvend gebeuren. Hierdoor zijn er veel positieve verhalen over het GREENFLEX project en aanpalende transitieprojecten de wereld ingegaan. Tevens is de aanzet gegeven voor de organisatie van een online kick-off start realisatie GREENFLEX.

Geleerde les(sen)

 • Dat het technische deel van een DKTI-proeftuin gieten in goede communicatie een hele opgave is. Enerzijds omdat mensen die vaardigheden hebben op het gebied van communicatie, geen idee hebben van techniek en de transportwereld. Anderzijds omdat technisch te gedetailleerd niet meer boeit en de boodschap niet overkomt.
 • Het een hele lange aanloop vergt om in onze DKTI-proeftuin organisatie en daarmee de Green Planet organisatie dit goed ingeregeld te krijgen op kennisniveau maar ook om alle kennis o.b.v. omni-channel marketing aan te bieden aan de ontvangers.
 • De aanhouder wint; Het is het Communicatieteam na een lange aanloop toch heel goed gelukt om de transportwereld uitgebreid te informeren en daarmee opgedane kennis te delen.

BLOG #30 – GREENFLEX

Keuzes maken tussen mogelijkheden beschikbaar in concept ontwerp
Het concept engineering ontwerp is gereed, echter dit ontwerp bevat een aantal sub-ontwerpen. Een beslissing om te bepalen welke concept sub-ontwerpen er ingezet gaan worden vormt een risico om de detail-engineering te starten. Het gaat voornamelijk m.b.t bepalen van zo klein mogelijk net-aansluiting of juist een zo groot mogelijke netaanluiting in te zetten. Met de laatste optie kan het batterij systeem worden ingezet voor netbalancerings services.

Mitigerende acties:
Om het beslissingsproces te ondersteunen wordt zoveel mogelijk informatie ingewonnen en daarmee afwegingen op zowel commercieel als technisch gebied te kunnen maken.

Vertraging start realisatie door complicaties in vergunningstrajecten
Er was een zeker risico dat de gemeenteraad niet zou instemmen met de Verklaring van geen Bezwaar t.b.v. de omgevingsvergunning. De gemeenteraad is uitvoerig per brief geïnformeerd. Alle fractievoorzitters zijn persoonlijk gebeld door Edward Doorten voorafgaand de raadsvergadering. Deze zorgvuldige aanpak in nauwe afstemming met uitvoerende orgaan en de betreffende wethouder heeft ertoe geleidt dat de concepttekst t.b.v. de VVGB unaniem is aangenomen door de gemeenteraad.

De omgevingsvergunning heeft ter openbare inzage gelegen tot 09 juli 2020. Dit heeft geleidt tot 17 zienswijzen. De zienswijzen zijn weerlegd en de vergunning is uitgegeven.

BLOG #31 – GREENFLEX

COVID-19
Green Planet heeft de civiele werkzaamheden op het terrein afgerond. Desondanks zorgt de corona-crisis wederom voor vertragen. Leveranciers kunnen niet op tijd leveren omdat zij zelf moeten wachten op materialen en componenten. De problematiek rondom toelevering en plaatsing vormt een probleem waar Green Planet en haar projectpartners geen invloed op hebben. Echter heeft dit wel direct gevolgen voor de realisatie van onderhavig project. Daarom heeft Green Planet opnieuw verlenging aangevraagd van de projectperiode. In de wijzigingsbeschikking d.d. 16 december 2021 is er een verlenging van de uitvoeringsperiode toegekend t/m 30-06-2022.

Vertraging door problemen bij vergunningsverlening
Door COVID-19, de ingediende zienswijzen op de vergunning, en een college van B&W welke is gevallen, is er extra vertraging opgelopen in het verstrekken van de vergunning. Het goede nieuws is dat de omgevingsvergunning op 10 november 2020 is verleend. Inmiddels zijn de vergunning plichtige werkzaamheden gestart.

Mogelijke externe oplossing
In de voorbereiding van het GreenFlex project heeft Green Planet het bevoegd gezag en de gemeente Hoogeveen in een heel vroeg stadium al meegenomen in het ontwikkelen van de projectplannen en daar waar nodig.

BLOG #32 – GREENFLEX

Verduidelijking van het project
Het project GREENFLEX is gericht op de realisatie van een unieke proeftuin voor duurzaam transport waar alle relevante transportbrandstoffen c.q. -energiedragers beschikbaar worden gemaakt voor experimenten ten behoeve van zowel de ontwikkeling van duurzame vrachtwagens als het verzamelen van kennis over de gebruiks-, milieu- en kostenaspecten van de praktijktoepassing van duurzame vrachtwagens c.q. energiedragers voor transport. Daarnaast wordt de proeftuin gebruikt voor het demonsteren en ontwikkelen van nieuwe kennis en technologie op het gebied van innovatieve tank- en laadinstallaties en innovatieve concepten voor de inrichting en integratie van tank- c.q. energiestations.

Het doel van het project is om door middel van deze samenhangende experimenten en demonstraties op het gebied van duurzaam transport een significante bijdrage te leveren aan de vergroening van het wegtransport op korte en (middel)lange termijn.